Tài liệu hướng dẫn sử dụng download tại đây.Phiên bản cũ VTM 2015 truy cập đường dẫn: vitimes.org.vn/phienbancu